Aquesta Oficina ha estat extingida

18 d'abril de 2024 / BY

La Llei 2/2024, d’11 d’abril, de creació del Registre de Transparència i Control del Patrimoni i de les Activitats dels Càrrecs Públics de les Illes Balears, aprovada pel Parlament de les Illes Balears el passat 26 de març, estableix en la seva Disposició derogatòria única que “Es deroga la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears”.

Pel que fa al registre de béns i declaracions patrimonials dels càrrecs públics, la disposició transitòria tercera regula que:

“Mentre no es posi en funcionament el Registre de Transparència i Control del Patrimoni i de les Activitats dels Càrrecs Públics de les Illes Balears, les declaracions es presentaran en el Parlament de les Illes Balears i quedaran sota la custòdia del seu president.

[…]

A sol·licitud dels ajuntaments que hagin subscrit convenis i als únics efectes de l’existència d’una plataforma per a la presentació de les declaracions, transitòriament es podran seguir aplicant les clàusules referides a aquesta qüestió dels convenis esmentats per establir l’ús del portal existent com a mecanisme de presentació de les declaracions”.

En referència als expedients d’investigació, la disposició transitòria primera ordena que:

“1. Els expedients d’investigació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears ja finalitzats quedaran sota la custòdia del Parlament de les Illes Balears.

2. Els expedients d’investigació que estiguin pendents d’incoació s’han de trametre, a través de la Inspecció General de Qualitat, Organització i Serveis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les administracions que siguin competents per raó de l’objecte de la denúncia, amb la finalitat de què se’ls doni la tramitació que legalment sigui procedent per part d’aquestes.

3. Els procediments d’investigació iniciats s’enviaran a la Inspecció General de Qualitat, Organització i Serveis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a òrgan assignat per a la gestió i la tramitació de la informació del Sistema intern d’informació previst a la Llei 21 2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, perquè, una vegada rebuts, es posin les actuacions realitzades a l’expedient fins aquell moment a disposició de l’administració, la institució o la persona investigada, preservant en tot cas la identitat del denunciant i de les persones afectades per l’expedient d’investigació, per un període de deu dies hàbils durant els quals podran formular al·legacions o aportar els documents que considerin pertinents.”