Altres oficines

5 de gener de 2021 / BY

L’article 6.1 de la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció estableix que «Cada estat part, de conformitat amb els principis fonamentals del seu ordenament jurídic, ha de garantir l’existència d’un òrgan o òrgans, segons escaigui, encarregats de prevenir la corrupció [ …] als que els Estats han de dotar de la necessària independència. Així mateix, l’article 36 del mateix instrument estableix, sota el títol “Autoritats especialitzades”, que “Cada estat part […] s’ha d’assegurar que disposa d’un o més òrgans o persones especialitzades en la lluita contra la corrupció mitjançant l’aplicació coercitiva de la llei. »

La Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció no és l’únic instrument que ha vetllat per l’adopció d’organismes de lluita contra la corrupció i que aquests gaudeixin de la independència necessària (com el Conveni penal sobre la corrupció del Consell d’Europa).

Per tant, en compliment de les obligacions internacionals subscrites, l’existència tant d’organismes de prevenció com de lluita contra la corrupció (i híbrids) ha estat adoptada pels legisladors de la major part dels països del món.

Els models institucionalitzats en l’àmbit europeu podrien classificar-se en tres grups:

  • Agències multidisciplinàries (multi-purpose agencies)
  • Institucions d’aplicació de la llei (law enforcement type institutions)
  • Institucions preventives, de desenvolupament de polítiques anticorrupció i d’organismes de coordinació (preventive, policy development and co-ordination institutions).

A continuació es troben els enllaços a diferents oficines o agències anticorrupció:

A Espanya:

– OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

– AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

A Europa:

– AGÈNCIA FRANCESA ANTICORRUPCIÓ

– OFICINA FEDERAL ANTICORRUPCIÓ D’AUSTRIA

– AUTORITAT NACIONAL ANTICORRUPCIÓ ITALIANA

– OFICINA CENTRAL PER A LA REPRESSIÓ DE LA CORRUPCIÓ DE BÈLGICA

A Amèrica:

– OFICINA ANTICORRUPCIÓ ARGENTINA

– UNIDAD PERMANENTE ANTICORRUPCIÓN DE QUEBEC

– FOREIGN CORRUPT PRACTICE ACT DELS ESTATS UNITS

A Àsia:

INDEPENDENT COMISSION AGAINST CORRUPTION (ICAC) DE HONG KONG

CORRUPTION ERADICATION COMISSION (KPK) D’INDONÈSIA

OFFICE OF THE OMBUDSMAN (OMB) DE LES FILIPINES

CORRUPTION PRACTICES INVESTIGATION BUREAU (CPIB) DE SINGAPUR

ANTI-CORRUPTION AND CIVIL RIGHTS COMMISSION (ACRC) DE KOREA

Organismes internacionals:

– INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ANTI-CORRUPTION AUTHORITIES

– UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION

– PARTNERING AGAINST CORRUPTION INITIATIVE (WORLD ECONOMIC FORUM)

– OECD GLOBAL ANTI-CORRUPTION & INTEGRITY FORUM

– INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ACADEMY

– GROUP OF STATES AGAINST CORRUPTION (GRECO)

– INTERNATIONAL CENTRE FOR ASSET RECOVERY (ICAR)

– EUROPEAN HEALTHCARE FRAUD & CORRUPTION NETWORK

– INTERNATIONAL CORRUPTION HUNTERS ALLIANCE (WORLD BANK)

– INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION COORDINATION CENTRE

– INTERPOL’S ANTI-CORRUPTION AND FINANCIAL CRIMES

Marc normatiu

Normativa local

Normativa nacional