Confidencialitat

5 de gener de 2021 / BY

Article 11 de la Llei 16/2016. Confidencialitat de les investigacions i protecció de dades

1. Les actuacions de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears s’han de dur a terme assegurant en tot cas la reserva màxima per evitar perjudicis a la persona o a l’entitat investigada, a les persones denunciants i a les entrevistades amb motiu de les funcions d’investigació i inspecció; també per a la salvaguarda de l’eficàcia del procediment jurisdiccional o administratiu que es pugui iniciar en conseqüència.

2. El personal de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, per garantir la confidencialitat de les investigacions, està subjecte al deure de secret, que perdura també després que cessi en el càrrec o que deixi d’ocupar els llocs de feina adscrits. L’incompliment d’aquest deure dóna lloc a l’obertura d’una investigació interna i a la incoació, si escau, de l’expedient disciplinari pertinent, del resultat del qual el director o la directora de l’Oficina ha de donar compte a la comissió parlamentària corresponent en el termini d’un mes. Les normes d’actuació i de règim interior de l’Oficina han d’establir mesures preventives i disciplinàries per assegurar el compliment del deure de secret.

3. Les dades obtingudes per l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, a conseqüència de les potestats d’investigació i inspecció que aquesta llei li atribueix, especialment les de caràcter personal, tenen la protecció de confidencialitat establerta per la legislació vigent.

4. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció no pot divulgar les dades ni posar-les en coneixement d’altres persones o institucions que no siguin les que, d’acord amb les disposicions vigents, poden conèixer-les per raó de les seves funcions, i tampoc no pot utilitzar aquestes dades amb finalitats diferents de les de la lluita contra la corrupció i contra qualsevol altra activitat il·legal connexa. 

5. El tractament de la informació sol·licitada per l’Oficina en acompliment de les seves funcions ha de garantir el compliment de la legislació vigent en matèria de confidencialitat de dades protegides per secrets comercials, industrials i empresarials, i en els supòsits de licitacions i altres procediments contractuals. 

6. Les actuacions, els expedients o les investigacions de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció podran ser declarats secrets per part del director o la directora per tal de: 
– Evitar un risc greu per a la vida, la integritat física o la llibertat d’una altra persona. 
– Prevenir una situació que pugui comprometre greument el resultat de la investigació o el procediment. 
– O bé, a petició expressa del denunciant.