Denúncies

L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears ofereix una bústia perquè qualsevol persona pugui denunciar qualsevol situació de frau o corrupció de la qual tingui constància en el sector públic balear. Sempre garantim la confidencialitat de les seves comunicacions i, si ens ho demana, reservem la seva identitat. Si ho prefereix, pot contactar de forma anònima mitjançant correu postal i a través del Canal de denúncies.

 A través del canal de denúncies pot denunciar, tant de forma anònima com identificant-se, qualsevol situació de frau o corrupció, d’acord amb el que preveu l’article 24 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. És un canal segur d’admissió de les comunicacions, ja que si s’escull la denúncia anònima, permet l’anonimat durant tot el procés, la bidireccionalitat de les comunicacions i pot amagar la identificació del seu dispositiu (adreça IP) connectat a la xarxa.

Si vol garantir completament l’anonimat i no deixar rastre de la seva direcció IP, es recomana utilitzar la xarxa TOR. Per això ha de descarregar el navegador des de la pàgina de descàrrega i accedir al canal de denúncies des d’aquest navegador. Es recomana tancar la resta de navegadors i aplicacions mentre fa ús de la xarxa TOR.

En qualsevol cas, ha de conèixer els seus drets i obligacions.

ESTADÍSTIQUES DE DENÚNCIES

201820192020202120222023Total
En procés d’investigació002120014
Finalitzades - actuacions en autoritat judicial05751018
Finalitzades - arxiu0334442600179
Finalitzades - arxiu amb recomanació041030017
Finalitzades - informe raonat281242028
Pendents de tramitar000596163183
Total2507612512463440

Darrera actualització: 6 de juny de 2023

En procés d’investigació: l’Àrea d’investigació està constatant i documentant casos concrets d’ús o destí il·legals de fons públics, o qualsevol altre aprofitament irregular i també les conductes oposades a la probitat o contràries als principis d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.

Finalitzades – actuacions en autoritat judicial: l’Oficina no té competències en les funcions i matèries que corresponen a l’autoritat judicial, al ministeri fiscal, i a la policia judicial, ni pot investigar els mateixos fets que siguin objecte de les seves investigacions (art. 6, Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears).

Finalitzades – arxiu: denúncies arxivades per manca de competència, d’indicis, per reiteració o superposició amb altres fets ja investigats o per absència de responsabilitats en cas d’iniciar-se una investigació.

Finalitzades – arxiu amb recomanació: denúncies arxivades per no haver-se detectat conductes irregulars, però amb recomanacions a l’òrgan competent per a la millora dels seus procediments o del sistema d’integritat.

Finalitzades – informe raonat: informe final que conté les conclusions de les investigacions amb trasllat a l’òrgan corresponent: autoritat judicial, Ministeri Fiscal, autoritat administrativa, Tribunal de Comptes o Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

Pendents de tramitar: denúncies rebudes pendents d’iniciar l’anàlisi prèvia de versemblança que determinarà l’inici del procediment d’investigació o l’arxiu.

Denúncies presentades per anys

DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES DENUNCIANTS

D’acord amb la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la unió, amb efecte directe des del dia 18 de desembre de 2021, les persones denunciants tenen dret a:

 • Formular la denúncia per via escrita i verbal (telefònica, sistemes de missatgeria de veu o reunió presencial en un termini raonable amb traçabilitat garantida).
 • Dret a documentar la denúncia verbal mitjançant l’enregistrament de la conversa en un format durador i accessible o mitjançant una transcripció completa i exacta.
 • Dret a comprovar, rectificar i acceptar la transcripció de la trucada.
 • En cas de reunió amb el personal, dret que es conservin registres complets i exactes de la reunió en un format durador i accessible.
 • Dret a comprovar, rectificar i acceptar l’acta de la reunió.
 • Dret a consentir l’enregistrament en cas que es cursi la denúncia per via telefònica i accedir a un canal alternatiu.
 • Que no es reveli la seva identitat sense el seu consentiment exprés, ni tampoc qualsevol altra informació de què es pugui deduir la seva identitat. Només es pot revelar la identitat quan constitueixi una obligació necessària i proporcionada imposada pel dret de la Unió o nacional, per la naturalesa de la comunicació, en el context d’una investigació de les autoritats nacionals o en un procés judicial, en particular per salvaguardar el dret de defensa de la persona afectada.
 • Dret que s’apliqui la normativa sobre protecció de dades personals.
 • Dret que no es recopilin dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per tractar una denúncia específica i que si es recopilen per error s’eliminin sense dilació indeguda.
 • Que el canal sigui independent, autònom i que desenvolupi un exhaustiu anàlisi.
 • Obtenir un justificant de recepció de la denúncia presentada (llevat que es consideri que aquest rebut compromet la identitat del denunciant).
 • El seguiment diligent de les denúncies.
 • Rebre resposta sobre la tramitació de la denúncia en un termini de 3 mesos (6 mesos en casos justificats).
 • Que es comuniqui el resultat final de la investigació resultant de la denúncia.
 • Notificació d’una decisió motivada si s’arxiva la denúncia perquè es considera manifestament menor.
 • Notificació d’una decisió motivada si s’arxiva el procediment perquè és una denúncia reiterada que no contingui informació nova o significativa en comparació amb la denúncia anterior respecte de la qual han conclòs els procediments corresponents.
 • Que es transmeti en un temps oportú la informació continguda a la denúncia a les institucions o organismes competents perquè se segueixi investigant.
 • Ser informada de la transmissió de la denúncia a l’autoritat competent, si escau, dins un termini raonable i de manera segura (en cas que l’autoritat que hagi rebut una denúncia no tingui competència per al tractament).
 • Dret que, si el canal on s’ha presentat la denúncia és erroni, es remeti als responsables de la seva tramitació i es prohibeixi que el personal que l’hagi rebut pugui revelar qualsevol informació que pugui permetre identificar el denunciant o la persona afectada .
 • Dret que es garanteixi l’exhaustivitat, la integritat i la confidencialitat de la informació i s’impedeixi l’accés a personal no autoritzat.
 • Dret que s’asseguri l’emmagatzematge durador d’informació perquè es puguin fer noves investigacions.
 • Queda prohibit que la persona denunciant es vegi obligada a renunciar als drets i les vies de recurs de la Directiva per mitjà de cap acord, política, forma d’ocupació o condicions de treball, inclosa qualsevol clàusula de sotmetiment a arbitratge.
 • Dret a la prohibició expressa de represàlies, com ara:
  • Suspensió, acomiadament, destitució o mesures equivalents.
  • Degradació o denegació d’ascensos.
  • Canvi de lloc de treball, canvi d’ubicació del lloc de treball, reducció salarial o canvi d’horari de treball.
  • Denegació de formació.
  • Avaluació o referències negatives respecte als resultats laborals.
  • Imposició de qualsevol mesura disciplinària, amonestació o una altra sanció, incloses les sancions pecuniàries.
  • Coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme.
  • Discriminació, o tracte desfavorable o injust.
  • No conversió d’un contracte de treball temporal en un d’indefinit, en cas que el treballador tingués expectatives legítimes que se li oferiria un contracte indefinit.
  • No-renovació o terminació anticipada d’un contracte de treball temporal.
  • Danys, inclosos a la seva reputació, especialment als mitjans socials o pèrdues econòmiques, incloses la pèrdua de negoci i d’ingressos.
  • Inclusió en llistes negres sobre la base d’un acord sectorial, informal o formal, que pugui implicar que en el futur la persona no hagi de trobar feina en aquest sector.
  • Terminació anticipada o anul·lació de contractes de béns o serveis.
  • Anul·lació d’una llicència o permís.

També pot consultar el Catàleg de drets de la persona alertadora-denunciant, elaborat per la Xarxa Estatal d’Oficines i Agències Antifrau.

 1. Les persones que facin ús de la Bústia de Denúncies han de tenir indicis raonables o suficients sobre la certesa de la informació que comuniquin i han d’estar basats en documents o informacions contrastades, no podent formular denúncies o alertes genèriques, de mala fe o amb abús de dret.
 2. Les persones informants estan obligades a descriure de la manera més detallada possible els fets o conductes que comuniquin i han de proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació descrita o indicis objectius, i, si són coneguts, els presumptes responsables, la data de la comissió i l’abast econòmic de la infracció denunciada.
 3. La persona informant es fa responsable de la conservació, amb les degudes precaucions de seguretat, del codi alfanumèric que identifica la seva comunicació i del seu ús només als efectes de mantenir la relació amb l’Oficina i d’addicionar informació rellevant.
 4. L’Oficina no emprendrà actuacions fonamentades únicament en opinions.
 5. La persona que comuniqui fets que vulnerin el principi de bona fe o amb abús de dret, o que vulnerin els drets fonamentals a l’honor, la imatge i la intimitat personal i familiar de terceres persones o que siguin contràries a la dignitat de la persona , pot incórrer en responsabilitat civil, penal o disciplinària prevista en l’ordenament jurídic, i en particular en la infracció molt greu prevista a l’artícle 29.1.h) de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, quan s’aporti de manera dolosa documentació o informació falsa o falsejada amb la denúncia.