Observatori ciutadà

16 d'abril de 2021 / BY

La confiança dels ciutadans en les institucions públiques es guanya amb dificultat i es perd fàcilment. L’ideal és que les institucions públiques actuïn de manera socialment responsable i ètica per guanyar i mantenir la confiança dels ciutadans en les institucions públiques i polítiques.

Els ciutadans actius són crucials en la lluita contra la corrupció: criden l’atenció sobre la gravetat d’aquest problema, eleven la consciència pública sobre el seu impacte, i actuen com a vigilants efectius de càrrecs públics i partits monitorant-los i mantenint-los sota un escrutini constant en termes de rendició de comptes i capacitat de resposta. Això condueix a poc a poc a un mecanisme d’autocontrol, ja que obliga els càrrecs i funcionaris públics a comportar-se èticament i a oferir un govern net. Per contra, alts nivells de percepció de mala governança o corrupció, condueixen a la frustració dels ciutadans amb el seu sector públic, a l’apatia pública, a la manca de compromís cívic i a la manca de confiança en el procés polític i democràtic, i finalment també a l’augment del frau fiscal, que és l’altra cara de la mateixa moneda.

La Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció (UNCAC) proporciona la base per a la participació ciutadana en els esforços anticorrupció a l’article 13, que obliga els estats membres a “prendre les mesures adequades per promoure la participació activa d’individus i grups aliens al sector públic, com ara la societat civil, les organitzacions no governamentals i les organitzacions comunitàries, en la prevenció i la lluita contra la corrupció”, i exigeix als Estats membres que proporcionin vies de participació pública en la presa de decisions. Aquest Observatori pretén contribuir dins les seves possibilitats, en aquesta participació activa de la ciutadania a favor de la transparència en el disseny de les polítiques públiques, i en la integritat en la seva execució.

Conveni Marc per a l’impuls i la participació activa en l’observatori ciutadà a favor de la transparència, l’ètica i la integritat pública de les Illes Balears.

Com formar part de l’Observatori?

Pot adherir-se a l’Observatori mitjançant la signatura del Conveni marc, qualsevol entitat sense ànim de lucre que pretengui contribuir al desenvolupament del seu objecte i assumeixi els compromisos establerts en la clàusula tercera del Conveni.

A aquests efectes, l’entitat que vulgui formar part de l’Observatori ha de presentar sol·licitud motivada, que remetrà al director o directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, assenyalant els motius que justifiquen el seu interès, el seu compromís de participació activa a l’Observatori, i qualsevol altre antecedent rellevant que hagi de ser considerat. A més, en la sol·licitud s’haurà d’identificar algun mitjà de contacte (idealment correu electrònic institucional) que permeti l’adequada comunicació i notificació durant el procés d’adhesió.

La sol·licitud es posarà en coneixement dels membres de l’Observatori i es debatrà en la següent reunió del Ple, i la seva acceptació estarà subjecta a l’aprovació per unanimitat dels membres de l’Observatori.

La formalització de l’ingrés requerirà la signatura d’una carta on l’organització es compromet a donar suport activament les iniciatives desenvolupades per l’Observatori.

Entitats que formen part de l’Observatori

En total, són 10 les entitats sense ànim de lucre que ja s’han adherit en aquest fòrum de reflexió i debat:

Fundació Iniciatives del Mediterrani

Fundació Ateneu Pere Mascaró

Federació d’Associacions de Veïns de Palma

Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA)

Federació de la Petita i Mitjana Empresa (PIMEM)

Associació Filosòfica de les Illes Balears (AFIB)

Consubal, Associació de Consumidors i Usuaris de les Illes Balears

ATTAC Mallorca

Associació de Periodistes de les Illes Balears

Centre per la Gestió Ètica de l’Empresa (Eticentre)

Formulari de contacte