Què és l’oficina anticorrupció?

5 de gener de 2021 / BY

La Llei 16/2016, de 9 de desembre, del Parlament de les Illes crea l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, entitat que depèn orgànicament del Parlament de les Illes Balears i exerceix les seves funcions amb plena independència, sotmesa únicament a l’ordenament jurídic, i té com a objectiu prevenir i investigar possibles casos d’ús o de destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit, derivat de conductes que comportin conflicte d’interessos o l’ús particular d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.

Així, l’Oficina té com a finalitats principals fomentar els valors i els principis d’ètica pública i d’integritat; dur a terme el seguiment de les obligacions que estableixen la seva llei de creació i altres lleis; i prevenir i investigar activitats que resultin contràries a això.

Entre les funcions de l’Oficina destaca la tasca preventiva i investigadora que se li encomana. Així, l’article 5.c) de l’esmentada Llei 16/2016 atribueix les següents funcions a l’Oficina en relació amb la prevenció, la investigació i la lluita contra la corrupció:

 • 1r. Dur a terme estudis i anàlisis de riscos previs en activitats relacionades amb els contractes, els ajuts o les subvencions públiques, inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, que permetin fer la inspecció o el seguiment d’aquesta activitat.
 • 2n. Promoure i impulsar mesures en matèria de lluita contra la corrupció i contra qualsevol activitat il·legal o a la deguda gestió dels fons públics, inclosa la comunicació a l’autoritat judicial o al ministeri fiscal del resultat de les investigacions, quan sigui procedent.
 • 3r. Prevenir i alertar amb relació a conductes del personal i dels càrrecs públics que comportin conflicte d’interessos, que consisteixin en l’ús o abús, en benefici privat, d’informacions que tinguin per raó de les seves funcions, o que tinguin o puguin tenir com a resultat la destinació o l’ús irregulars de fons públics o de qualsevol altre aprofitament contrari a l’ordenament jurídic.
 • 4t. Investigar o inspeccionar possibles casos d’ús o destinació irregulars de fons públics, així com les conductes oposades a la integritat o contràries als principis d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.
 • 5è. Col·laborar en l’elaboració dels dictàmens sol·licitats per comissions parlamentàries d’investigació o per la comissió parlamentària corresponent, sobre assumptes en relació amb els quals hi hagi indicis d’ús o destinació irregulars de fons públics o d’un ús il·legítim i en benefici privat de la condició pública d’un càrrec. A l’efecte del que estableix aquesta disposició, el director o la directora de l’Oficina d’informar d’ofici als òrgans competents perquè exerceixin les iniciatives que els corresponguin.
 • 6è. Des de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears poden proposar canvis legislatius i normatius en matèria de sancions i mesures a adoptar en el conjunt dels ens inclosos en l’àmbit d’actuació d’aquesta llei.

Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació de l’Oficina s’estén a:

 • El Govern de les Illes Balears, l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental, integrat pels organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis que estiguin sota la dependència de l’Administració de la comunitat autònoma o vinculats a ella.
 • Els consells insulars i els ens dependents o vinculats a aquests, inclosos els consorcis.
 • Els municipis i altres ens de l’Administració local de les Illes Balears, així com els seus ens dependents o vinculats, inclosos mancomunitats i consorcis.
 • El Parlament de les Illes Balears.
 • La Sindicatura de Comptes, el Consell Consultiu, el Consell Econòmic i Social, l’Agència Tributària de les Illes Balears i, en general, tots els òrgans estatutaris i les entitats públiques de les Illes Balears.
 • La Universitat de les Illes Balears.
 • Qualsevol ens amb participació pública en la seva personalitat jurídica o que tingui com a origen fons públics en el seu capital social o accionariat.

En conseqüència, entren en l’àmbit d’actuació de l’Oficina les activitats que, susceptibles de generar frau, corrupció o una situació d’il·legalitat que afecti els interessos generals, duguin a terme els següents càrrecs públics:

 • Els membres del Govern de les Illes Balears, la resta d’alts càrrecs i el personal eventual de l’Administració autonòmica, sigui quina sigui la seva denominació.
 • Les persones titulars dels òrgans directius dels ens que formen el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • Els membres dels òrgans de govern, els càrrecs electes, altres alts càrrecs i el personal eventual dels consells insulars i de la resta d’entitats locals de les Illes Balears, sigui quina sigui la seva denominació.
 • Els diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears.
 • Els càrrecs públics de qualsevol dels òrgans estatutaris i legals quan estiguin en l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • Les persones titulars dels òrgans directius de la Universitat de les Illes Balears.
 • Les persones titulars dels òrgans directius de qualsevol entitat o organisme, de dret públic o privat, dependent o vinculat a qualsevol d’aquests, en tots els aspectes en què aquesta llei ho determini expressament.

L’actuació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, addicionalment, en la mesura que calgui per al compliment de les seves funcions, pot incloure les activitats de persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que, independentment de la seva forma jurídica , siguin perceptores de subvencions públiques, a l’efecte de comprovar la destinació i ús de subvencions; gestionin fons públics; prestin serveis públics i els gestionin mitjançant qualsevol de les modalitats de gestió de serveis públics previstes en dret; o exerceixin potestats administratives, en relació amb la gestió comptable, econòmica i financera del servei o l’obra i amb les altres obligacions que derivin del contracte o de la llei.

Potestat sancionadora

Article 29. Infraccions molt greus

1. Es consideren infraccions molt greus:

 • El fet d’impedir o dificultar l’exercici de les funcions d’aquesta oficina quan s’apreciï mala fe o intencionalitat.
 • El no lliurament de la informació clau que requereixi l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció en els terminis indicats en la sol·licitud, quan derivi en un perjudici molt greu o sigui causa de paralització de la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita.
 • La tramesa d’informació clau incompleta o inexacta en els requeriments d’informació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, quan derivi en un perjudici greu o sigui causa de paralització de la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita.
 • La falsedat i l’ocultació documental, i la manipulació de la informació requerida per l’Oficina.
 • Qualsevol tipus de coacció al personal de l’Oficina o qualsevol acció en contra dels principis d’integritat i independència de la mateixa oficina.
 • La falta de col·laboració en la protecció del denunciant.
 • La filtració d’informació en el curs de la investigació.
 • El fet d’aportar de manera dolosa documentació o informació falsa o falsejada amb la denúncia.
 • L’incompliment de les obligacions que estableix aquesta llei quan s’apreciï mala fe o intencionalitat.

2. Quan s’hagi estat sancionat mitjançant una resolució ferma en via administrativa per la comissió d’una falta greu dins el període dels tres anys anteriors, la comissió d’una nova falta greu tindrà la consideració de falta molt greu.

Article 30. Infraccions greus

1. Es consideren infraccions greus:

 • El fet d’impedir o dificultar l’exercici de les funcions d’aquesta oficina, quan no sigui constitutiu d’infracció molt greu.
 • La reiteració en dues infraccions lleus amb sanció ferma en via administrativa.
 • La inassistència injustificada a la compareixença requerida per part de l’Oficina.
 • El no lliurament de la informació rellevant que requereixi l’Oficina en els terminis indicats en la sol·licitud, quan derivi en un perjudici greu per a la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita.
 • La tramesa d’informació rellevant incompleta o inexacta en els requeriments d’informació de l’Oficina, quan derivi en un perjudici greu per a la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita.
 • El fet de negar indegudament l’entrada o la permanència del personal de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció que impedeixi l’exercici de les funcions i potestats en matèria d’investigació i inspecció que recull aquesta llei.
 • El fet de negar o dificultar l’accés als documents, als expedients, als llibres, als registres, a la comptabilitat i a les bases de dades contravenint les potestats de l’Oficina.
 • El fet de no respondre als informes de conclusions de les investigacions, en les condicions i els terminis que estableix aquesta llei.
 • L’incompliment de les obligacions que estableix aquesta llei quan no tengui la consideració de molt greu.

2. Quan s’hagi estat sancionat mitjançant una resolució ferma en via administrativa per la comissió de dues faltes lleus dins l’any anterior, la comissió d’una nova falta lleu tindrà la consideració de falta greu.

Article 31. Infraccions lleus 

Es consideren infraccions lleus: 

 • El no lliurament de la informació requerida en els terminis indicats en la sol·licitud, quan no derivi en un perjudici per a la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita. 
 • La tramesa d’informació incompleta o inexacta en els requeriments d’informació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, quan no derivi en un perjudici per a la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita. 
 • El fet de no assegurar la indemnitat de les dades a requeriment del personal de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, quan no derivi en un perjudici per a la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita. 
 • L’incompliment culpós o negligent d’altres deures i obligacions que estableix aquesta llei, sempre que no hagi de ser qualificat com d’infracció greu o molt greu. 

Article 32. Sancions 

1. A les infraccions que estableix aquesta llei s’hi apliquen les sancions següents: 

 • Infraccions molt greus: multa de 10.001 € a 100.000 €. En cas que la infracció suposi un greu perjudici per a una investigació, que pugui derivar en reclamacions econòmiques relacionades amb fons públics, s’augmentarà la quantia de la multa fins a un 20% de la quantia econòmica defraudada segons la quantificació feta per l’Oficina. 
 • Infraccions greus: multa de 1.001 € a 10.000 €. En cas que la infracció suposi un greu perjudici per a una investigació, que pugui derivar en possibles reclamacions econòmiques relacionades amb fons públics, s’augmentarà la quantia de la multa fins a un 5% de la quantia econòmica defraudada segons la quantificació feta per l’Oficina. 
 • Infraccions lleus: 

1r. Amonestació 

2n. Multa d’1 € a 1.000 € 

2. Amb independència de les sancions que se’ls imposin, els infractors han de restituir els danys produïts i indemnitzar les administracions, si escau. 

3. Totes les declaracions s’han de sancionar també amb la declaració d’incompliment de la llei i, en cas d’infracció greu o molt greu, amb la publicació d’aquesta declaració de la infracció comesa i de la sanció imposada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

4. De manera complementària a les sancions greus i molt greus, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció pot sol·licitar a l’òrgan del qual depengui el càrrec públic que en disposi el cessament sempre que sigui de lliure designació, conformement amb la legislació establerta en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

5. En el cas d’infraccions greus o molt greus comeses per persones físiques i jurídiques, públiques o privades, en l’àmbit d’aquesta llei, l’Oficina ha de comunicar la resolució de la sanció als òrgans competents de les entitats públiques afectades als efectes que prevegi la legislació vigent en matèria de contractació, ajuts i subvencions públics.