Accés a la Informació

5 de gener de 2021 / BY

D’acord amb el que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, qualsevol persona té dret a accedir als continguts o documents, qualsevol que sigui el seu format o suport , que estiguin en poder de l’Oficina i que hagin estat elaborats o adquirits per aquesta en l’exercici de les seves funcions. Aquest dret garanteix la possibilitat de dur a terme consultes sobre dades i informació pública.

Això no obstant, aquest dret d’accés podrà ser limitat en els supòsits que preveu la Llei en els seus articles 14 i 15. Entre d’altres, es pot denegar l’accés, totalment o parcialment, en els següents casos: La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris; les funcions administratives de vigilància, inspecció i control; la garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió; i quan procedeixi la protecció de dades de caràcter personal.

Per exercir aquest dret, entri en la seu electrònica i triï el tràmit corresponent.

Resolucions