Protecció de dades

5 de gener de 2021 / BY

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’OFICINA

El RGPD (Reglament UE 2016/679) regula en el seu article 30 el denominat “Registre d’activitats de tractament” indicant que cada responsable i, si escau, el seu representant han de portar un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat. Aquest registre ha de contenir tota la informació indicada en el precepte. Per la seva banda, l’article 31.2 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, estableix que “Els subjectes enumerats en l’article 77.1 d’aquesta llei orgànica faran públic un inventari de les seves activitats de tractament accessible per mitjans electrònics en el qual constarà la informació que estableix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 i la seva base legal “.

D’acord amb aquestes obligacions, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears publica a continuació l’inventari de les activitats de tractament en el qual consta la informació exigida pel RGPD.

POLÍTICA DE PRIVACITAT