Funcions

5 de gener de 2021 / BY

L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears té les funcions següents:

a) En relació amb l’ètica pública:

1r. Fomentar els valors i els principis d’ètica pública i d’integritat, i vetlar perquè es compleixin, amb una incidència especial en la gestió de serveis públics, de contractacions, de convenis i d’ajuts i subvencions.

2n. Estudiar, promoure i impulsar l’aplicació de bones pràctiques en la gestió pública i en la prevenció i la lluita contra la corrupció, amb la finalitat de garantir la destinació i l’ús dels fons públics a la prestació dels serveis públics.

3r. Col·laborar, a sol·licitud de l’òrgan o la institució competents, en la formació del personal en tot allò a què fa referència aquesta llei.

4t. Assessorar i formular propostes i recomanacions al Parlament de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears i als òrgans de govern dels consells insulars, dels municipis i de la resta de les administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears i dels ens que en depenen o s’hi vinculen, amb l’objectiu d’adoptar mesures de prevenció i lluita contra la corrupció. 

5è. Establir relacions de col·laboració i d’elaboració de propostes d’actuació amb organismes de l’Estat, de les comunitats autònomes o de la Unió Europea, amb funcions similars.

b) En relació amb la integritat:

1r. Gestionar el Registre de declaracions patrimonials i d’activitats en els termes que regula aquesta llei. A aquest efecte, és l’encarregada de requerir a les persones de les quals s’hagi disposat el nomenament o el cessament en un càrrec públic que compleixin les obligacions previstes en aquesta llei; també és la responsable de la custòdia, la seguretat i la indemnitat de les dades i els documents que figurin en aquest registre, a més de la publicació de la informació d’acord amb aquesta llei, la normativa que regula la publicitat activa i la protecció de dades.

2n. Comprovar i investigar la justificació de les variacions en forma d’increment del patrimoni dels càrrecs públics. L’Oficina realitzarà la investigació d’aquests increments sempre que s’emeti informe que motivi l’acció investigadora abans de l’inici del procediment.

3r. Vetlar pel compliment del règim d’incompatibilitats dels càrrecs públics.

4t. Dirimir els casos de conflictes d’interessos.

c) En relació amb la prevenció, la investigació i la lluita contra la corrupció:

1r. Dur a terme estudis i anàlisis de riscs previs en activitats relacionades amb els contractes, els ajuts o les subvencions públics, inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, que permetin fer la inspecció o el seguiment de la dita activitat.

2n. Promoure i impulsar mesures en matèria de lluita contra la corrupció i contra qualsevol activitat il·legal o a la deguda gestió dels fons públics, inclosa la comunicació a l’autoritat judicial o al ministeri fiscal del resultat de les investigacions, quan sigui procedent.

3r. Prevenir i alertar en relació amb conductes del personal i dels càrrecs públics que comportin conflicte d’interessos, que consisteixin en l’ús o abús, en benefici privat, d’informacions que tinguin per raó de les seves funcions, o que tinguin o puguin tenir com a resultat la destinació o l’ús irregulars de fons públics o de qualsevol altre aprofitament contrari a l’ordenament jurídic.

4t. Investigar o inspeccionar possibles casos d’ús o destinació irregulars de fons públics, i també les conductes oposades a la integritat o contràries als principis d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.

5è. Col·laborar amb l’elaboració dels dictàmens sol·licitats per comissions parlamentàries d’investigació o per la comissió parlamentària corresponent, sobre assumptes en relació amb els quals hi hagi indicis d’ús o destinació irregulars de fons públics o d’un ús il·legítim i en benefici privat de la condició pública d’un càrrec. A l’efecte del que estableix aquesta disposició, el director o la directora de l’Oficina ha d’informar d’ofici els òrgans competents perquè exerceixin les iniciatives que els corresponguin.

6è. Des de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears es podran proposar canvis legislatius i normatius en matèria de sancions i mesures a adoptar en el conjunt dels ens inclosos en l’àmbit d’actuació d’aquesta llei.