Comparecencia Portal de Transparencia Parlamento Vasco

Compareixença del director de l’Oficina per realitzar aportacions en relació amb el projecte de Llei de Transparència d’Euskadi

8 de febrer de 2024 / BY / IN Actualitat, Premsa

Palma, 7 de febrer de 2024.

El director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, Cristóbal Milán, ha comparegut davant la Comissió d’Institucions, Governança Pública i Seguretat del Parlament Basc per realitzar aportacions en relació amb el projecte de Llei de Transparència d’Euskadi.

La compareixença, desenvolupada de manera telemàtica, ha tingut lloc a petició del Parlament Basc en el procés de tramitació del projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Basca de Transparència.

Aquesta autoritat encara dues funcions, d’una banda, la publicitat activa i control dels grups d’interès de les administracions públiques d’Euskadi, i, d’altra banda, l’assumpció de les competències del Canal extern recollides en la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre les infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, per a la recepció i tramitació de les informacions (denúncies) que es presentin i la protecció de les persones denunciants.

El director de l’Oficina ha posat de manifest que la regulació de la transparència no arriba a les declaracions d’activitats, rendes i patrimoni dels càrrecs públics d’Euskadi, posant com a exemple de transparència per a aquests casos l’actual regulació existent a les Balears i el funcionament del portal de transparència de l’Oficina.

Pel que fa a les competències sobre el canal extern, el director ha assenyalat la gran preocupació existent a la Unió Europea en els temes de lluita contra la corrupció i la necessitat que el projecte de llei en tràmit hauria de prestar especial atenció a la integritat pública i a la prevenció i lluita contra la corrupció i no únicament recollir les competències del canal extern. Així mateix, ha assenyalat que s’hauria d’ampliar la possibilitat de presentació d’informacions més enllà del que estableix la llei 2/2023, a qualsevol ciutadà i per qualsevol ús o destinació irregular dels fons públics o d’ús il·lícit de la condició de càrrec públic.

Un altre dels aspectes importants assenyalats ha estat la confluència de competències de transparència i d’investigació i protecció del denunciant en un únic organisme, que si bé no ha de suposar cap problema de legalitat, atesa l’especialització de les matèries seria més convenient que es gestionessin per organismes diferents, màxim quan un d’ells s’haurà de dedicar a la investigació de casos de corrupció.

La dependència de l’Autoritat de Transparència d’Euskadi, que jeràrquicament depèn del Govern, ha sigut un altre dels aspectes remarcats en la compareixença, en entendre’s que l’adscripció directa al Parlament seria més adequada d’acord amb la seva funció de control del poder executiu.

El director de l’Oficina, Cristóbal Milán, ha agraït al Parlament Basc la invitació per realitzar aportacions al Projecte de Llei de Transparència d’Euskadi i ha ofert tota la col·laboració de l’Oficina de les Balears per al desplegament del Canal extern i del registre de les declaracions patrimonials i de béns dels càrrecs públics en cas que finalment s’opti per la seva regulació.

Leave a Reply