Eina d’ajuda per a la gestió de riscos en organismes públics

1 de juliol de 2022 / BY / IN General, Premsa

L’Oficina posa a disposició pública la segona de les eines per fer la valoració de riscos de les entitats, inclosa als Plans de Mesures Antifrau (PMA).

Aquesta eina està basada en la Guia Marc de Gestió dels Riscos de Corrupció als Organismes Públics i, més en concret, en la Guia de Gestió de Riscos de Corrupció en Ajuntaments, que podeu consultar a l’apartat de Prevenció > Eines i guies de prevenció i integritat.

Mitjançant aquesta eina dissenyada per l’Oficina, i d’aplicació a totes les entitats públiques, es facilita la implementació de programes per enfortir la integritat institucional mitjançant:

 • La identificació, anàlisi i avaluació de riscos i males pràctiques que poden facilitar l’aparició de riscos de frau i corrupció.
 • L’adopció de mesures de supervisió i control.

La matriu de valoració de riscos permet definir diferents riscos en vuit àrees diferents:

 • Recursos humans
 • Contractació
 • Subvencions i ajudes
 • Gestió econòmico-financera i patrimonial
 • Ingressos
 • Relacions externes
 • Regularització, inspecció i sanció
 • Altres (per a riscos no identificats en cap de les àrees anteriors)

A més dels riscos ja parametritzats a l’aplicació, cada organisme pot definir nous riscos, augmentant així la flexibilitat de l’eina per adaptar-se a tot tipus d’organismes.

Un cop identificats els riscos, s’ha de procedir a la seva valoració, construint el Mapa de Riscos de Corrupció, que es pot dividir en dues fases:

 • Determinació del risc brut o inherent
 • Determinació del risc residual, en funció dels controls ja existents

Finalment, i després de l’avaluació dels riscos, l’eina permet descriure les mesures que adoptarà per corregir-les i reavaluar-ne el compliment una vegada transcorregut el període d’implementació de les mesures proposades.

Podeu accedir a l’eina des de la nostra web o directament des d’aquest botó:

Leave a Reply