Webinar: Implantació de canals interns d’informació (canals de denúncies)

13 de novembre de 2023 / BY / IN Esdeveniments

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció va incorporar al dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937.  

El Títol II d’aquesta Llei, en concret, l’article 13, estableix l’obligatorietat de les administracions de disposar d’un Sistema intern d’informació com a via preferent per informar sobre les accions o omissions previstes a l’article 2 de la Llei. 

L’apartat segon de l’article 5 estableix els requisits que ha de complir aquest Sistema intern per garantir un accés i una gestió adequada. 

Així mateix, l’article 7, referit al canal intern d’informació, estableix, entre altres opcions, que les comunicacions s’han de poder presentar per escrit, a través de correu postal o a través de qualsevol medi electrònic habilitat a l’efecte, afegint tota una sèrie d’indicacions quant al seu funcionament.  

El termini per a la implantació del Sistema Intern d’Informació està recollit a la Disposició transitòria segona de la Llei 2/2023 que estableix un termini màxim de tres mesos a partir de l’entrada en vigor de la Llei, perquè les administracions, organismes, empreses i altres entitats obligades a comptar amb un Sistema intern d’informació el tenguin implantat, termini que es va exhaurir el 13 de juny del 2023.   

Aquesta Disposició preveu així mateix una excepció pels casos dels municipis de menys de 10.000 habitants, als quals atorga un termini més ampli per a la seva implantació, fins a l’1 de desembre del 2023. Així mateix, l’article 14 d’aquesta Llei preveu la possibilitat que aquests municipis puguin compartir un Sistema intern d’informació i els recursos destinats a les investigacions i les tramitacions, entre si o amb qualsevol altra administració pública que s’ubiqui dins del territori de la comunitat autònoma.   

Pel que fa a les entitats del sector públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents d’òrgans de les administracions territorials, amb menys de 50 treballadors, podran compartir amb l’administració d’adscripció el sistema intern d’informació, en els termes que preveu aquesta mateixa Llei. 

Per d’ajudar-vos a donar compliment a l’obligació de disposar d’un Sistema Intern d’Informació previst a la Llei 2/2023, us oferim la possibilitat d’assistir al proper webinar d’implantació de canals interns d’informació (canals de denúncies), què tindrà lloc el proper 20 de novembre, d’11 a 12 hores.  Aquesta sessió tendrà una breu introducció sobre els aspectes més rellevants a tenir en compte, i la resta anirà destinada al personal tècnic informàtic que l’hagi d’implantar.  

Si estau interessats, us heu d’inscriure a través del següent formulari:

Leave a Reply